Bidragstagare 2020

Sedan 2019 har en ny bidragstagare utsetts som kommer att stå i fokus för bagarhjälpens arbete. Och nu kraftsamlar vi för att kunna göra skillnad för alla unga i vårt samhälle som drabbas av psykisk ohälsa. Detta gör vi i samarbete med den svenska organisationen mind.

Vad är mind?

Mind är en ideell organisation som arbetar för att förebygga psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd, sprida kunskap och bilda opinion. Mind drivs med hjälp av gåvor, donationer och bidrag. Organisationens stödverksamheter bemannas av volontärer. Mind grundades 1931 och hette ursprungligen SFPH (Svenska föreningen för psykisk hälsa). 2013 bytte föreningen namn till Mind. Minds specialutbildade volontärer tar emot cirka 30 000 anonyma samtal varje år. En majoritet av de stödsökande är mellan 15–24 år. Via Mind kan unga människor som lider av psykisk ohälsa få stöd och finna hopp i tillvaron. Mind fungerar som ett komplement till den hjälp som erbjuds av stat/kommun/landsting.

Målsättning

De medel som Bagarhjälpen är med och samlar in till Mind under 2020 kommer främst gå till insatser för att stärka upp antalet volontärer som arbetar ideellt åt organisationen.

100 nya volontärer behövs för att kunna ta emot ytterligare 8 000 samtal per år.
2 000 av dessa samtal kommer från personer med akuta självmordstankar.
100 nya volontärer kommer alltså att rädda många fler liv.

1500 personer tar sitt liv varje år i Sverige.
Tre av fyra personer kommer att drabbas av psykisk ohälsa under sin livstid, antingen själva eller som närstående. Ju fler vi är som engagerar oss i kampen för psykisk hälsa – desto fler kan vi hjälpa!

”Jag vill tacka er för ert
fantastiska arbete. Att kontakta er var
mitt första steg mot att få mitt liv
tillbaka. Tack för att ni finns.”


Stödsökande till Självmordslinjen, 2017-11-12